EGY KÉP FELÉR
EZER SZÓVAL

Néhány példa a Flyvision eddigi munkáiból, partnereink véleményével

telenor 1

"Nagyon elégedettek voltunk a Flyvision által ügyfelünk, a Motorola számára tervezett munkával.
A párizsi PR-eseményünkön az új okostelefon, az Edge 20 bemutatására szolgáló, a gravitációt 'nem ismerő' vitrin valóban nagy dobásnak bizonyult. Rendkívül szoros ütemtervben dolgoztunk, és a Flyvision így is remekül megoldotta a feladatot!" (ford.)

museum of fine arts 1

„Akár ré­gé­sze­ti em­lé­kek­ként, akár mű­al­ko­tá­sok­ként te­kin­tünk az óko­ri egyip­to­mi tár­gyak­ra, ki­ál­lí­tá­suk­kor fon­tos szem­pont, hogy a vit­rin hagy­ja ér­vé­nye­sül­ni a tár­gya­kat, a de­sign ne nyom­ja el őket, mi­köz­ben tö­ké­le­tes biz­ton­sá­got kell nyúj­ta­nia a szá­muk­ra.”

aronson 1

„Tö­ké­le­te­sen elé­ge­det­tek va­gyunk a kö­zös mun­ka ered­mé­nyé­vel”

braun 1

„A már­kánk esszen­ci­á­ja az in­no­vá­ció és de­sign – mind­eze­ket biz­to­sít­ja a Fly­vi­si­on, hi­szen le­he­tő­sé­get ad ar­ra, hogy a ter­mék a ma­ga va­ló­já­ban je­len­jen meg”.

schott 1

„Ami­kor elő­ször lát­tuk a Fly­vi­si­on meg­ol­dá­sát, nem hit­tünk a sze­münk­nek és meg­győ­ző­dé­sünk volt, hogy csak egy pho­toshop trükk áll a hát­tér­ben.”

dove 1

„Igen nagy kö­zön­ség­si­kert arat­tak a Do­ve „test­be­széd” kam­pá­nyá­hoz kap­cso­ló­dó­an, a bu­da­pes­ti mo­zik­ban el­he­lye­zett Fly­vi­si­on meg­je­le­né­sei. A lát­vá­nyos, le­be­gő do­bo­zo­kat nagy ér­dek­lő­dés­sel fi­gyel­ték a mo­zi­lá­to­ga­tók. Az új­sze­rű POS anyag ha­tá­sos ki­egé­szí­tő­je volt a rek­lám­kam­pány­nak.”

nike 1

„A Nike Félmaraton a Nike Ma­gyar­or­szág éle­té­ben az egyik leg­fon­to­sabb éves ese­mény, aho­va min­den év­ben töb­ben és töb­ben jön­nek el (2011 – 12.000 részt­ve­vő), nemcsak fut­ni, ha­nem ki­kap­cso­lód­ni is vagy kí­sé­rő­nek, így ki­emel­ten fon­tos a meg­fe­le­lő már­ka meg­je­le­ní­tés. 2011-ben újí­ta­ni sze­ret­tünk vol­na és ezért dol­goz­tunk együtt a Fly­vi­sion­nel, él­ve az ál­ta­luk nyúj­tott kü­lön­le­ges ter­mék­meg­je­le­ní­tés­sel. Csak po­zi­tív vissza­jel­zést kap­tunk. Ven­dé­ge­ink, lá­to­ga­tó­ink kí­ván­csi­an fi­gyel­ték a Fly­vi­si­ont és hosszan el­időz­ve előt­te pró­bál­gat­ták ki­ta­lál­ni a mö­göt­tes tech­ni­kát.”

e lites 1

„Mi az E-LI­TES-nál azért dön­töt­tünk a rek­lá­mo­zás il­let­ve a vi­zu­á­lis meg­je­le­ní­tés ezen for­má­já­nál mert az E-LI­TES már­ka­név a vi­lág­ban mint pré­mi­um, elit már­ka­név vált is­mer­tté, mint az Egye­sült Ki­rály­ság ve­ze­tő elekt­ro­mos ci­ga­ret­ta már­ká­ja.
Ezért ter­mé­sze­te­sen egy olyan part­ner­rel dol­go­zunk együtt, mint a FLY VI­SI­ON aki szin­tén mint pré­mi­um már­ka egy tel­je­sen egye­di le­he­tő­sé­get kí­nál szá­munk­ra és szá­mos vi­lág­hí­rű pré­mi­um ka­te­gó­ri­ás ter­mék szá­má­ra.
Kel­lő­kép­pen je­le­ní­ti meg az exk­lu­zi­vi­tást, a stí­lust és a mi­nő­sé­get a meg­lé­vő és le­en­dő part­ne­re­ink szá­má­ra is.”

diageo 1

„A be­ren­de­zés ki­emelt lát­ha­tó­sá­got biz­to­sí­tott a ven­dég­lá­tó­he­lye­ken. Fel­hív­ta a ven­dé­gek fi­gyel­mét a már­ká­ra az el­adás he­lyén.”

pop group 1

„A Fly­vi­si­on ter­mé­kek­ben egye­sül a kre­a­ti­vi­tás a 21.​század lát­vány­tech­ni­ká­já­val, mely a le­he­tő leg­jobb pá­ro­sí­tás egy ilyen el­adás­he­lyi esz­köz­nél. Az egye­di vi­zu­á­lis ha­tás mel­lett a "né­ző/lá­to­ga­tó" fan­tá­zi­á­ját is be­in­dít­ja és kér­de­zik meg szin­te ki­vé­tel nél­kül: "va­jon ez ho­gyan le­het­sé­ges?". A Part­ne­rünk szá­má­ra ké­szí­tett és ren­dez­vé­nye­ken ki­ál­lí­tott To­tem­osz­lop így ide­á­lis esz­köz­ként mu­tat­ta be a Ro­che ma­gas tech­no­ló­gi­ai szin­tet kép­vi­se­lő ter­mé­ke­it. A ha­tás nem is ma­radt el.”

rona 1

„A Fly­vi­si­on to­te­mek nagy ér­dek­lő­dést kel­tet­tek és szám­ta­lan lá­to­ga­tót von­zot­tak több ki­ál­lí­tás al­kal­má­val. Nagy­sze­rű be­mu­ta­tó esz­köz, mely ki­eme­li tal­pas kris­tály­po­hár kol­lek­ci­ónk időt­len szép­sé­gét és mo­dern for­má­ját.”

cncg 1

„Ki­ál­lí­tó­ként nyolc éve fo­lya­ma­to­san je­len va­gyunk a CES-en, de még so­ha nem lát­tunk ek­ko­ra ér­dek­lő­dést egyet­len ter­mék iránt sem.” (ford.)
„A Fly­vi­sion­nek si­ke­rült egy olyan nagy­sze­rű és egye­dül­ál­ló ter­mék­be­mu­ta­tó rend­szert ki­fej­lesz­te­nie, amely ámu­lat­ba ej­ti mind­azo­kat, akik meg­pil­lant­ják.” (ford.)

Néhány további munkánk

hublot 1

vertu 1

gucci 1

suomy 1

johnson and johnson 1

absolut vodka 1

apple 1

calvin klein 1

ray ban 1

bauer 1

shiseido 1

san pellegrino 1

visa 1

maxmara 1

Telenor

További referenciáink

ardbeg 1brandscape 1brembo 1cba 1coca cola 1coty 1dkny 1marca 1paul mitchell 1philip morris 1roche 1sab miller 1storck 1thierry mugler 1

Flyvision Kft. • H-1222 Budapest, Nagytétényi út 112. (térkép megnyitása) • Tel.: +36 30 379 1725 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
© 2011-2022. Minden jog fenntartva.
Adatkezelési tájékoztató   •   Impresszum
szecheny2020 eu palyazat.negGéppark kapacitás bővítés a Flyvision-nél EU pályázati támogatással