Az exk­lu­zív ci­pő­ma­nu­fak­tú­ra pá­ri­zsi és mad­ri­di üz­le­tei att­rak­tív Fly­vi­si­on be­ren­de­zés­sel bő­vül­tek. A kon­cep­ció lé­nye­ge a nyi­tott ci­pős do­boz­ból le­be­gő al­kat­ré­sze­i­re szét­hú­zott ci­pő, me­lyet ren­ge­teg fény és tel­jes kül­ső tü­kör­bo­rí­tás tesz még lát­vá­nyo­sab­bá. A pi­ros ci­pő­tal­pak vi­lá­ga ha­ma­ro­san újabb üz­le­tek­kel és kon­cep­ci­ók­kal bő­vül majd.

Ragadjuk meg a figyelmet!

A Fly­vi­si­on egy iga­zi 21. szá­za­di POS mé­dia­esz­közt ho­zott lét­re, új ka­te­g­ó­rát te­remt­ve a ter­mék-kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban.

Egy ter­mék be­mu­ta­tá­sá­nak, a rek­lám­nak leg­főbb cél­ja a fi­gye­lem ma­xi­ma­li­zá­lá­sa és mi­nél hosszabb fenn­tar­tá­sa, az ész­le­lés, a ta­nu­lás és a gon­dol­ko­dás ak­ti­vá­lá­sa kre­a­ti­vi­tás­sal és ta­lá­lé­kony­ság­gal.

Tech­no­ló­gi­ánk a be­he­lye­zett tár­gya­kat zárt tér­ben le­beg­tet­ve je­le­ní­tik meg: a rej­tély, a misz­ti­kum ál­tal ki­vál­tott kí­ván­csi­ság és in­tel­lek­tu­á­lis ki­hí­vás ma­gá­ra von­ja a fi­gyel­met, gon­dol­ko­dás­ra és meg­ol­dás­ke­re­sés­re kész­tet. Ez mély és tar­tós be­vé­ső­dést ered­mé­nyez és po­zi­tív asszo­ci­á­ci­ót vált ki a tárgy­ra vo­nat­ko­zó­an!

Be­mu­ta­tó vit­rin­je­ink ezért ki­vá­ló­ak exk­lu­zív imázs-épí­tő és ter­mék be­mu­ta­tó, il­let­ve rek­lám­esz­köz­ként, de ma­gán­há­zak dí­sze­ként, bel­ső­épí­té­sze­ti meg­ol­dás­ként is tö­ké­le­te­sek.

Re­fe­ren­ci­á­ink kö­zött szá­mos vi­lág­már­ka és lu­xus­ter­mék-gyár­tó is meg­ta­lál­ha­tó.

Engedje szabadjára képzeletét!

A Flyvision eljárás gyakorlatilag bármilyen tárgyra alkalmazható, egyedi esetek kivételével a tárgyak nem igényelnek átalakítást.

Vitrinjeink a megrendelő igényei szerinti színben, anyagban és kivitelben Budapest melleti telephelyünkön készülnek, amelyeket fotósorozattal dokumentálunk.

Technológiánkkal egyszerre akár több tárgy is bemutatható, bár a kevesebb ebben az esetben általában több...

  • Az eljárásunk – bizonyos kor­látozásokkal – lehetővé teszi a vitrinben lebegő tárgyak  mozgatását is (pl. óraforgató berendezés).
  • A berendezések működ­tetéséhez csak elektromos feszültség (vagy akkumulátor) szükséges, mely kizárólag a megvilágításhoz (esetleg a tárgy mozgatásához) kell.
  • Vitrinjeink nem igényelnek karbantartást vagy szervizelést, a felmerülő változtatások (pl. termékcsere) rövid határidővel kivitelezhetőek.

Még egyedibb is lehet!

Kiegészítő elemek (pl. ajtók, zárak és polcok) is rendelhetőek a vitrinekhez.

Az egyedileg készülő termékeink árazása is egyedi, függően a felhasznált anyagoktól, mérettől, kidolgozástól és darabszámtól.

További opciók

  • Megvilágítás: Belső LED vagy szpotlámpák akár halványítóval, időzítővel és távirányítóval együtt.
  • Első vagy hátsó LCD képernyő: A felhasználói élmény tovább fokozható az első vagy hátsó LCD képernyő adta videótartalmakkal, hirdetésekkel és további információkkal.
  • Forgatás: A termékeket folyamatosan tudjuk forgatni is a vitrinen belül, bizonyos korlátozásokkal.
  • Márkajelzések és logók: A megrendelők márkajelzései, logói, szlogenjei és QR kódjai is megjelenhetnek a vitrineken.